Plac Wojska Polskiego 28,05-075 Warszawa
22 773 40 03
sekretariat.sp174@eduwarszawa.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Witryna szkoły
Szkoła Podstawowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryna szkoły.

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-01
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Krajewski.
E-mail: sekretariat.sp174@eduwarszawa.pl
Telefon: 22 7734003

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Adres: 05-075 Warszawa, plac Wojska Polskiego 28
E-mail: sekretariat.sp174@eduwarszawa.pl
Telefon: 22 7734003
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.